LITSENTS JA ETTEVÕTTE ANDMED

REISIKORRALDAJA LITSENTS

SIA “Join Up Baltic”
Registrikood: 50203351701
Juriidiline aadress
Vienibas gatve 109, Riga, Latvia, LV-1058

SIA “Join Up Baltic” Rietumu Banka 50203351701
LV61RTMB0000701801163

Reisikorraldaja tagatise üksikasjad – Kindlustusselts AAS «BTA Baltic Insurance Company»
ettevõtte kood 40103840140, Sporta 11, Rīga, LV-1039,
Läti kindlustuspoliisi number: LV22-35-10000043-2

License and company details

KLIENDILEPING

1.Üldpõhimõtted

1.1. Käesolev leping koosneb I osast – Eritingimused ja II osast – Üldtingimused. Lepingu mõlemad osad on selle lahutamatud osad, mida tuleb hinnata ja tõlgendada ainult üheskoos. Lepingupooled kinnitavad lepingut sõlmides, et on lugenud täielikult läbi lepingu mõlema osa tingimused, et nad mõistavad neid ja et nad peavad neid lepingu täitmise nimel endale siduvaks.

1.2. Käesolev leping on koostatud ja seda täidetakse kooskõlas Eesti Vabariigi kehtiva Turismiseadusega ja Võlaõigusseadusega, kui reisija ostab pakettreisi teenuse (edaspidi pakettreis).

1.3. Käesolevat lepingut sõlmides Join Up Baltic või selle volitatud esindaja (edaspidi agent) müüb ja reisija ostab reisija poolt valitud pakettreisi.

1.4. Pakettreisi võidakse teenindada lennuga, mis on korraldatud vedaja (lennuettevõtja) ja Join Up Balticu vahel sõlmitud tšarterlepingu alusel (edaspidi tšarterlend), või lennuga, mille puhul saab igaüks individuaalselt osta koha igale lennule otse vedajalt (lennuettevõtjalt) või selle volitatud agentidelt vastavalt avaldatud lennugraafikule ja mida ei peeta tšarterlennuks käesoleva lepingu tähenduses (edaspidi regulaarlend).

Tšarterlende võivad opereerida Skyup Airlines, või muud vedajad (lennuettevõtjad), mis on loetletud Join Up Balticu veebisaidil www.joinup.ee Regulaarlende opereerivad järgmised vedajad (lennuettevõtjad): Ryanair, Wizz Air, Finnair, Turkish Airlines, Lufthansa, Air Baltic ja teised.

1.5. Reisija, kes allkirjastab käesoleva lepingu lepingu eriosas nimetatud kõigi reisijate nimel, kohustub teavitama teisi reisijaid (edaspidi teenuse saajad) sellest, et pakettreis korraldatakse kooskõlas käesoleva lepingu tingimustega ja et kõik reisijad on kohustatud täitma käesoleva lepingu nõudeid.

2.Join Up Balticu õigused ja kohustused

2.1. Join Up Balticu/agendi kohustused:

2.1.1. Join Up Baltic/agent on kohustatud andma reisijale infot tema poolt valitud pakettreisi kohta Võlaõigusseaduse prg 867 ettenähtud korras ja ulatuses (k.a pakettreisi sihtkoht, reisiplaan, viibimise kestus (kuupäevadega), põhiomadused, pakettreisi koguhind, üldinfo sihtriigi passinõuete ja viisarežiimi kohta, viisa saamiseks kuluv ligilähedane aeg ja info sihtriigis tervisliku seisundiga seoses kehtivate formaalsuste kohta (k.a kohalike ametiasutuste ja/või sihtriigis majutuskoha administratsiooni poolt väljastatud juhised, korraldused, sanitaarnõuded jne, millest on vaja kinni pidada haiguste ja/või nakatumise (k.a koroonaviiruse haiguse COVID-19 ja muude nakkuste leviku) ja muude tervise- ja turvalisusega seotud ohtude vältimiseks, tervise- ja elukindlustuse (k.a eespool nimetatud haiguste ja/või nakatumise risk) ja muud tüüpi kindlustuste kohta), avaldades vastava info Join Up Balticu veebisaidil www.joinup.ee. Join Up Baltic on nii tehes täitnud oma info andmise kohustuse. Agent annab reisijale eespool nimetatud infot paberkandjal või elektrooniliselt, saates selle reisija meiliaadressile või kasutades muud püsimeediumit.

2.1.2. Join Up Baltic/agent on kohustatud andma veebisaidil www.joinup.ee enne lepingu sõlmimist reisijale infot pakettreisi kohta, kaasa arvatud “Info reisijatele” ja “Ohutu reisimine”, mis sisaldab pakettreisi omadusi, aga ka muud sellist infot pakettreisi kohta, mis ei sisaldu lepingus (edaspidi reisiprogramm), või agent peab andma reisijale eespool nimetatud infot paberkandjal või elektrooniliselt, saates selle reisija meiliaadressile või kasutades muud püsimeediumit. Reisiprogramm on lepingu lahutamatu osa.

2.1.3. Join Up Baltic/agent on kohustatud teavitama reisijat viivitamata pakettreisi ja selle programmi võimalikest muudatustest, avaldades Join Up Balticu/agendi käsutuses oleva info Join Up Balticu veebisaidil www.joinup.ee ja/või saates selle vastavalt reisija meiliaadressile.

2.1.4. Join Up Baltic on kohustatud reisijat abistama ilma põhjendamatu viivituseta, kui reisija on raskustes, ja eeskätt järgmiselt:

2.1.4.1. andma infot tervishoiuteenuste, kohalike ametiasutuste ja konsulaarabi kohta;

2.1.4.2. aitama kasutada kaugsidet ja leida alternatiivseid reisilahendusi;

2.1.4.3. abistama muudmoodi, kaasa arvatud selle ajani, kui reisija tagasitulek on vältimatu vältimatute ja erakordsete asjaolude tõttu.

2.2. Join Up Balticu õigused:

2.2.1. Võttes arvesse oma vastutuskohustust, jätab Join Up Baltic endale õiguse elu/tervise ohutuse, pakettreisi eduka tarnimise huvides ning kui selline vajadus tekib Join Up Balticust mitteolenevatel asjaoludel muuta marsruuti ja/või kavandatud vaatamisväärsusi, teavitades sellest reisijat ilma liigse viivituseta.

2.2.2. Join Up Balticul on õigus küsida põhjendatud tasu punktis 2.1.4. nimetatud abi osutamise eest, kui reisija või teenuse saaja on põhjustanud vastavad raskused ise oma pahatahtlike kavatsuste või hooletusega. See tasu ei ületa Join Up Balticule tegelikult osaks saanud kulusid.

2.2.3. Join Up Balticul on õigus muuta ühepoolselt lepingu tingimusi enne pakettreisi algust (see õigus ei kehti pakettreisi hinna muutmise suhtes vastavalt lepingu punkti 5.6. tingimustele), ent seda ainult tingimusel, et muudatused ei ole märkimisväärsed ja et Join Up Baltic/agent on teatanud reisijale muudatustest selgel, mõistetaval ja nähtaval viisil, avaldades selle info Join Up Balticu veebisaidil www.joinup.ee ja/või saates selle elektrooniliselt reisija meiliaadressile ja/või tehes selle teatavaks agendi kaudu.

2.2.4. Join Up Baltic võib käesoleva lepingu katkestada ja maksta reisijale täielikult tagasi kõik pakettreisi eest tehtud maksed ilma kohustuseta maksta täiendavat kompensatsiooni, kui Join Up Baltic ei saa käesolevat lepingut täita vältimatute ja erakordsete asjaolude tõttu või kui pakettreis eeldab teatud kindlat arvu osalejaid (60% istekohtadest vastaval õhusõidukil reserveeritud) ja see number on saavutamata ja Join Up Baltic on teatanud sellest reisijale 20 (kakskümmend) kalendripäeva enne pakettreisi algust, avaldades selle info Join Up Balticu veebisaidil www.joinup.ee ja/või saates selle elektrooniliselt reisija meiliaadressile ja/või tehes selle teatavaks agendi kaudu.

2.2.5. Käesoleva lepingu punktides 2.2.4. ja 5.6. sätestatud juhtudel tagastab Join Up Baltic ilma põhjendamatu viivituseta, ent mitte hiljem kui 14 päeva jooksul pärast lepingu katkestamist reisijale, kaasa arvatud agendi kaudu, kõik vastavalt kehtivale õigusele kindlaks määratud maksed (lepingupoolte kokkuleppel võidakse see makse hüvitada ka muudmoodi), ja Join Up Baltic tagastab ka käesoleva lepingu punktis 6.3. täpsustatud juhul kõik reisija poolt tehtud maksed, arvestades neist eelnevalt maha käesoleva lepingu punktis 6.3. sätestatud lepingu katkestamise tasu.

2.2.6. Join Up Balticul on õigus leping ühepoolselt katkestada, kui reisija ei täida käesoleva lepingu 5. peatükis sätestatud pakettreisi eest tasumise tingimusi, tehes selle reisijale teatavaks elektrooniliselt vastavat teadet reisija meiliaadressile saates või tehes selle teatavaks agendi kaudu. Join Up Baltic ei ole sel juhul reisija ees vastutav ja ei pea hüvitama reisijale selle tulemusel osaks saanud kahjusid.

2.2.7. Join Up Balticul on õigus leping ühepoolselt katkestada, teatades sellest reisijale elektrooniliselt, saates vastava teate reisija meiliaadressile või tehes selle teatavaks agendi kaudu, ja mitte hüvitada reisijale selle tulemusel osaks saanud kahjusid, kui lepingut ei saa täita, sest reisija on rahvusvaheliste, finants- või siseriiklike sanktsioonide subjekt või mõne Euroopa Liidu või NATO (Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni) liikmesriigi või OFACi (USA, Office of Foreign Assets Control) poolt kehtestatud sanktsioonide subjekt.

3.Reisija kohustused, õigused ja kinnitused

3.1. Reisija on kohustatud:

3.1.1. esitama Join Up Balticule/agendile kõik vajalikud dokumendid ning tõesed, täpsed ja ajakohased andmed iseenda ja teenuse saajate kohta lepingu täitmiseks, kaasa arvatud dokumendid, mis kinnitavad reisija nimevahetust või muud reisijat identifitseerivat infot, et täita nõudeid, mis on sätestatud piiriületuse korda reguleerivate seadustega. Reisija on kohustatud saabuma lepingus täpsustatud pakettreisi alguskohta lepingus täpsustatud ajal ning täitma majutuse, sõidukite ja muude teenuste kasutamise tingimusi, aga ka pakettreisi sihtriikides kehtivaid seadusi ja määrusi ja üldisi käitumisreegleid.

3.1.2. tagama, et reisijal on olemas kehtivad reisidokumendid, mis kinnitavad tema identiteeti (reisijat identifitseeriva info muutumise korral ka neid muutusi tõendavad dokumendid), viisa ja COVID-19 vaktsineerimise või läbipõdemise tõend või COVID-19 negatiivse testitulemuse tõend (kui see on vajalik), ja ta on kohustatud üle riigipiiride reisides esitama eespool nimetatud kehtivad reisidokumendid ja viisad (kui need on vajalikud) pädeva asutuse esimesel seaduslikul nõudmisel.

3.1.3. tutvuma Join Up Balticu veebisaidil www.joinup.ee avaldatud infoga, kaasa arvatud “Info reisijatele” ja “Reisi ohutult” jaotistega. Reisija kinnitab, et info paigutus on veebisaidil www.joinup.ee selge ja sobiv ja et info on mõistlikult avaldatud. Reisija kinnitab ka, et talle on antud kogu vajalik info pakettreisi kohta vastavalt kehtivatele Eesti Vabariigi seadustele ja määrustele ja et reisijat ei ole vaja muudmoodi teavitada.

3.1.4. järgima kõiki Join Up Balticu/agendi juhiseid seoses vajalike toimingutega enne pakettreisi toimumist ja pakettreisi toimumise ajal, lastes ennast vajaduse korral vaktsineerida, kui see on nõutud siseriiklike seaduste ja määrustega ja mõistlik oma tervise eest hoolitsemiseks (reisija peab kohustuslikud ja soovitatavad vaktsiinitüübid tegema kindlaks pädeva tervishoiuteenuse osutaja abiga enne pakettreisile minekut), ja kindlustades ennast.

3.1.5. juhul, kui kolmandad isikud esitavad Join Up Balticu vastu suunatud pretensioone või kahjunõudeid reisija või teenuse saajate süül, siis esitama Join Up Balticult vastava palve saamisel viivitamata kogu vajaliku info nõude asjaolude ja olemuse kohta, ja ka vabastama Join Up Balticu vastutusest kõigi kahjude eest, mis on tekkinud reisija või teenuse saajate süül, kaasa arvatud nende hooletuse tõttu.

3.2. Reisijal on õigus:

3.2.1. muuta pakettreisi kuupäeva, kestust, hotelli ja/või toa tüüpi jne ainult olemasolevat lepingut katkestades ja sõlmides uue lepingu pakettreisi teenuse osutamiseks, ja ka õigus anda leping üle teisele reisijale või leping katkestada vastavalt käesoleva lepingu 6. peatükis sätestatud korrale, saates vastava taotluse Join Up Balticule/agendile kirjalikult (meili teel). Lepingu selle klausliga välistatakse siiski uuesti broneerimine põhjusel, et pakettreisi hinda on alandatud.

3.3. Reisija kinnitused:

3.3.1. Reisija kinnitab käesolevat lepingut sõlmides, et on oma käesoleva lepingu punktis 3.2. nimetatud õigusi teostades tänu nendega iseseisvalt tutvumisele teadlik pakettreisi tingimuste muutmise, lepingu üleandmise ja lepingu katkestamise sätetest ja tingimustest ning nõustub nendega ja kohustub hüvitama enne vastavate muudatuste tegemist talle Join Up Balticu/agendi poolt teatatud pakettreisi tingimuste muutmise, lepingu üleandmise ja/või lepingu katkestamisega kaasnevad kulud. Pakettreisi tingimuste muutmise või lepingu üleandmisega seotud kulud arvutatakse vastavalt antud muudatuste tegemise päeval kehtivatele hindadele ja kooskõlas pakettreisi teenindavate teenuseosutajate (hotell/vedaja) kehtestatud tingimustega, mis tähendab, et lisaks pakettreisi tingimuste muutmise või lepingu üleandmise tasule (vajaduse korral) võib reisijal olla vaja hüvitada ka hinnaerinevus, kui alternatiivne pakettreis on algselt broneeritust kallim.

3.3.2. Reisija kinnitab käesolevat lepingut sõlmides, et on teadlik, et kui ta muudab oma algselt reserveeritud pakettreisi tingimusi, siis muutub algne leping kehtetuks uue lepingu sõlmimisel pakettreisi teenuse osutamiseks. Uus pakettreisi teenuse osutamise leping sõlmitakse kooskõlas tingimustega (k.a maksetingimused), mis kehtivad uue pakettreisi teenuse osutamise lepingu sõlmimise ajal.

3.3.3. Reisija kinnitab käesolevat lepingut sõlmides, et ta on enne lepingu sõlmimist saanud vajaliku info pakettreisi kohta, mis tähendab kogu pakettreisiga seotud infot, nagu see on käesoleva lepinguga ette nähtud, ja et reisijat on teavitatud käesoleva lepinguga täpsustatud Join Up Balticu veebisaidist. Reisija teab, et kogu ajakohane info hotellide, puhke- ja meelelahutuskohtade, lennumarsruutide, väljasõidu ja saabumisaegade kohta on leitav ka vastavate teenuseosutajate veebisaitidelt ja et ta saab isiklikult sellega enne pakettreisi algust ja pakettreisi ajal tutvuda.

3.3.4. Reisija nõustub ja kinnitab, et Join Up Baltic ja agent ei ole vastutavad, kui reisija ei saa reisida, kuna pädevad asutused keelduvad talle viisat väljastamast või kuna piirivalve, migratsiooniameti, õhusõiduki maapealse teeninduse teenuseosutajad või muud vastutavad teenuseosutajad võtavad vastu otsuse, mis ei luba reisijal/teenuse saajal mõnest konkreetsest riigist lahkuda või mõnda konkreetsesse riiki siseneda, ja et Join Up Baltic ja agent ei vastuta ka reisijale/teenuse saajale sellega põhjustatud kahjude eest.

4.Õigus nõuda kahjutasu

4.1. Reisijal on õigus saada Join Up Balticult kompensatsiooni kahjude eest, mis on saanud talle osaks käesolevast lepingust tulenevate teenuste osutamata jätmise või sobimatult osutamise (mittevastavuse) tulemusel, välja arvatud juhul, kui:

a) mittevastavuse põhjustasid erakorralised (ebatavalised, ettenägematud ja kontrollimatud) asjaolud ehk vääramatu jõud või kui mittevastavus leidis aset kolmanda isiku süül (kes ei ole seotud käesolevast lepingust tulenevate teenuste osutamisega);

b) reisija ei saabu väljasõidu päeval õigeaegselt vastavale transpordivahendile või kui mittevastavus leidis aset mõne muu reisija või teenuse saaja süül.

4.2. Kompensatsioon ei või olla suurem kui pakettreisi kolmekordne koguhind.

4.3. Join Up Balticul on õigus saada täies mahus hüvitist reisijalt Join Up Balticule osaks saanud kahjude katteks, kui Join Up Baltic on sunnitud maksma kolmandatele isikutele hüvitist (hüvitised, trahvid ja muud kulud) seoses ükskõik millise pretensiooni või sellise kahju hüvitamise nõudega kolmandatelt isikutelt, mis on tekkinud reisija või teenuse saajate süül.

5.Maksete tegemine

5.1. Tšarterlennuga teenindatav pakettreis:

5.1.1.Kui tšarterlennuga teenindatava pakettreisi broneerimisel sõlmitakse leping 11 (üksteist) või enam kalendripäeva enne pakettreisi algust, siis on reisija kohustatud tasuma lepingu sõlmimise päeval 5% pakettreisi kogumaksumusest.

Ülejäänud summa pakettreisi eest tuleb maksta ära mitte hiljem kui 10 (kümme) kalendripäeva enne pakettreisi alguspäeva.

5.1.2. Kui lepingu sõlmimise päeval on pakettreisi alguseni jäänud 10 (kümme) või vähem kalendripäeva, siis tasub reisija pakettreisi kogu hinna lepingu sõlmimise päeval.

5.1.3. Reisija kinnitab, et teda on teavitatud ja et ta nõustub, et käesoleva lepingu jõustumine ei garanteeri reisija poolt valitud hotellis majutuse reserveerimist enne hotellilt selle kohta kinnituse saamist. Kui hotell reserveeringut ei kinnita, siis saadetakse reisija meiliaadressile või agendi kaudu eraldi teade. Kui hotell reserveeringut ei kinnita, siis kaotab kokkulepe hotelliga majutuse osas kehtivuse. Reisijal on õigus valida muu (alternatiivne) reis, sõlmides Join Up Balticuga uue lepingu. Kui reisija keeldub uut lepingut sõlmimast, siis on Join Up Baltic/agent kohustatud tagastama reisijale pakettreisi eest makstud raha.

5.2. Regulaarlennuga teenindatav pakettreis:

5.2.1. Kui regulaarlennuga teenindatava pakettreisi broneerimisel sõlmitakse leping 11 (üksteist) või enam kalendripäeva enne pakettreisi algust, siis on reisija kohustatud tegema broneerimisel ettemakse mitte vähem kui 50% ulatuses pakettreisi koguhinnast, mis sisaldab 100% lennupileti maksumust.

Kui lennupileti hind ületab ettemakse summat (50% pakettreisi koguhinnast), siis peab reisija tegema broneerimisel ettemakse, mis katab vähemalt 100% lennupileti hinnast.

Ülejäänud summa pakettreisi eest tuleb maksta ära mitte hiljem kui 10 (kümme) kalendripäeva enne pakettreisi alguspäeva.

5.2.2. Kui lepingu sõlmimise päeval on pakettreisi alguseni jäänud 10 (kümme) või vähem kalendripäeva, siis tasub reisija pakettreisi broneerimisel pakettreisi kogu hinna.

5.2.3. Reisija kinnitab, et teda on teavitatud ja et ta nõustub, et kui ta valib regulaarlendudega teenindatava pakettreisi, siis ei pruugi olla ettemakse tegemise ajal reisija poolt valitud hotellis majutuse reserveerimise kinnitus veel saabunud. Kui hotell reserveeringut ei kinnita, siis saadetakse reisija meiliaadressile või agendi kaudu eraldi teade. Reisijal on sel juhul õigus valida muu (alternatiivne) hotell. Kui reisija keeldub alternatiivsest hotellist, siis kaotab kokkulepe hotelliga majutuse osas kehtivuse. Väljastatud lennupilet tühistatakse/annulleeritakse ainult kooskõlas lennupileti reeglitega. Reisija poolt hotelli ja peale lennu muude teenuste eest makstud raha tagastab Join Up Baltic/agent reisija individuaalse palve hindamise järel selle põhjal, kas vastava hotelli või muu teenusepakkuja nõuete kohaselt, pakettreisi aja (nt uus aasta, lihavõtted jne) ja muude selliste asjaoludega arvestades saab seda teha.

5.3. Join Up Balticul on õigus tõsta pakettreisi hinda ainult järgmistel Võlaõigusseaduse § 871 loetletud juhtudel:

5.3.1. kütuse või muu energiaallika hinna muutumisest tingitud reisijateveo hinna muutus.

5.3.2. maksumäärade muutumine või lepingus sisalduvate reisiteenuste tasude muutmine kolmandate isikute poolt, kes ei ole vahetult kaasatud pakettreisi teenuse osutamisse (k.a turistimaksud ning sadamates ja lennujaamades pardalemineku ja maabumismaksud).

5.4. Kui lepingu punkti 5.3. kohaselt on vaja tõsta lepingu eriosas täpsustatud pakettreisi hinda (mitte üle 8%), siis on Join Up Baltic kohustatud mitte hiljem kui 20 (kakskümmend) kalendripäeva enne pakettreisi algust teatama sellest reisijale selgelt ja mõistetavalt, põhjendades hinnatõusu ja teatades hinnatõusu eeldatava suuruse, saates selle kohta teate reisija meiliaadressile või agendi kaudu.

5.5. Reisijal on õigus käesoleva lepingu punktis 5.3. nimetatud kulude vähenemisele vastavale hinna vähendamisele, mis leiab aset pärast lepingu sõlmimist ja enne pakettreisi algust.

5.6. Kui Join Up Balticul on vaja muuta oluliselt pakettreisi põhiomadusi enne pakettreisi algust või kui Join Up Baltic ei saa rahuldada lepingu eritingimuste punktis 2 nimetatud reisija erivajadusi või kui pakettreisi maksumus suureneb rohkem kui 8%, siis teatab Join Up Baltic/agent sellest reisijale mitte hiljem kui 20 (kakskümmend) kalendripäeva enne pakettreisi algust elektrooniliselt, saates reisija meiliaadressile või agendi kaudu vastava teate, milles põhjendab hinnatõusu ja esitab vastava kalkulatsiooni ja näeb reisijale ette mõistliku aja Join Up Balticu/agendi teavitamiseks oma otsusest. Reisija võib muutustega nõustuda või lepingu katkestada, teatades sellest Join Up Balticule/agendile kirjalikult Join Up Balticu poolt määratud aja jooksul ja ilma lepingu punktis 6.3. täpsustatud lepingu katkestamise tasu maksmata. Kui reisija ei teata ettenähtud aja jooksul oma otsust, siis ei tähenda see, et ta on nõus lepingu muutmisega väljapakutud viisil ja leping katkestatakse.

5.7. Kui reisija soovib lepingu punktis 5.6. nimetatud juhul lepingu katkestada ja Join Up Baltic pakub talle alternatiivset pakettreisi, mis on võimaluse korral sama või kõrgema kvaliteediga, siis võib reisija nõustuda alternatiivse pakettreisi teenusega.

5.8. Kui pakettreis ostetakse Join Up Balticu poolt korraldatud sooduskampaania ajal, siis maksab reisija pakettreisi eest vastavalt nimetatud kampaania sätetele ja tingimustele. Reisija kinnitab sel juhul käesolevat lepingut sõlmides, et on teadlik vastavatest sätetest ja tingimustest ja et ta kohustub neid täitma.

6.Pakettreisi tingimuste muutmine, lepingu katkestamine ja lepingu üleandmine mõnele muule reisijale

6.1. Reisijal on õigus muuta pakettreisi kuupäeva, kestust, hotelli ja/või toa tüüpi jne ainult olemasolevat lepingut katkestades ja pakettreisi teenuse osutamiseks uut lepingut sõlmides. Lepingupooled lepivad omavahel selgelt kokku, et selliste muudatuste suhtes kehtivad lepingu punkti 6.3. tingimused.

6.2. Reisijal on igal ajal õigus leping katkestada. Vastava kirjaliku teate saab edastada Join Up Balticule ühel järgmistest viisidest: postiga Join Up Balticu juriidilisele aadressile, meiliaadressile tallinn@joinup.ee, isiklikult Join Up Balticu kontoris või teavitades kirjalikult agenti, kelle kaudu reisija pakettreisi ostis. Lepingu katkestamine jõustub lepingu katkestamise kirjaliku teate Join Up Balticu juriidilisel aadressil kätte saamisel ja registreerimisel.

6.3. Kui reisija katkestab lepingu omal soovil ja loobub teenusest, siis on reisija kohustatud maksma Join Up Balticule lepingu katkestamise tasu. Lepingupooled lepivad omavahel kokku, et lepingu katkestamise tasu oleneb järgmiselt pakettreisi alguseni jäävast ajast ja sellest, kas pakettreisi teenindatakse tšarter- või regulaarlennuga:

6.3.1. Tšarterlennuga teenindatav pakettreis:

LEPINGU KATKESTAMISEST TEATAMINE ENNE PAKETTREISI ALGUST (VÄLJASÕITU)KATKESTAMISTASU
Üle 10 päeva5% pakettreisi maksumusest
10 päeva või vähem100% pakettreisi maksumusest või reisikorraldaja tegelike kulude summa olenevalt sellest, kumb neist on väiksem
Kui pakettreis on broneeritud ajavahemikul 25. detsember kuni 7. jaanuar, olenemata lõpetamise teate kuupäevast100% pakettreisi maksumusest või Reisikorraldaja tegelike kulude summa, olenevalt sellest, kumb neist on väiksem

6.3.2. Regulaarlennuga teenindatav pakettreis:

LEPINGU KATKESTAMISEST TEATAMINE ENNE PAKETTREISI ALGUST (VÄLJASÕITU)MAKSE EURODES
45 päeva või rohkemKulu, mille määravad ära lennupileti reeglid, lennupileti tühistamise eest + 20% pakettreisi koguhinnast ilma lennupileti hinnata
45–30 päevaKulu, mille määravad ära lennupileti reeglid, lennupileti tühistamise eest + 50% pakettreisi koguhinnast ilma lennupileti hinnata
30 päeva või vähemKulu, mille määravad ära lennupileti reeglid, lennupileti tühistamise eest + 100% pakettreisi koguhinnast ilma lennupileti hinnata

Reisija kinnitab käesolevat lepingut sõlmides, et teda on teavitatud ja et ta nõustub, et kui ta valib regulaarlennuga teenindatava pakettreisi, siis kehtivad lennupileti muutmisel/tühistamisel jne lennupileti reeglid.

6.4. Kui pakettreisi sihtkohas või selle vahetus läheduses esinevad vältimatud ja erakordsed asjaolud, mis mõjutavad oluliselt pakettreisi kulgu või sihtkohta jõudmist ja mis põhjustavad tagajärgi, mida ei saa vältida isegi kõiki mõistlikke meetmeid rakendades, siis võib reisija lepingu katkestada enne pakettreisi algust ilma käesoleva lepingu punktis 6.3. täpsustatud katkestamistasu maksmata. Join Up Baltic/agent tagastab sel juhul reisijale kogu tema poolt pakettreisi eest makstud tasu, ent reisijal ei ole õigust nõuda ega saada mingit täiendavat kompensatsiooni.

6.5. Kui reisija katkestab lepingu enne pakettreisi algust oma tervisliku seisundi tõttu või mõne kolmanda isiku ettenägematu või vältimatu teo tõttu või selliste sündmuste tulemusel, mida reisija ei saanud ette näha ega vältida kõiki vajalikke ettevaatusabinõusid rakendades, siis on Join Up Balticul õigus nõuda sisse talle reisijale pakettreisi teenuse osutamise lepingu täitmise käigus osaks saanud otsesed kahjud lepingu punktis 6.3. täpsustatud summas.

6.6. Reisijal on õigus käesolev leping loovutada ja anda üle mõnele sellisele isikule, kes täidab lepingu kõiki tingimusi, ja/või muuta reisija isikuandmeid. Reisija teatab sel juhul Join Up Balticule/agendile kirjalikult (meili teel) lepingu üleandmisest/reisija isikuandmete muutusest ja esitab kogu vajaliku info võimaldamaks reisija õigusjärglasel reisida või reisija isikuandmeid muuta.

6.7. Lepingupooled lepivad omavahel kokku ja nõustuvad, et pakettreisi üle andmise ja/või reisija isikuandmete muutmise korral peab reisija kandma kulud, mis saavad Join Up Balticule seoses nende muudatustega tegelikult osaks summas, mis tehakse reisijale teatavaks enne muudatuste tegemist.

6.8. Pakettreisi eest maksmine ja pakettreisi üleandmine pakettreisi üle andva reisija ja pakettreisi üle võtva reisija vahel teostatakse nende isikute vahelisel kokkuleppel ilma Join Up Balticu poolse vahendamiseta.

6.9. Kui enam ei saa broneerida istekohti sõidukis või majutust hotellis või kui ei saa enam saada viisasid jne enne pakettreisi algust, mistõttu pakettreisi üle andmine ei ole võimalik, siis on reisijal õigus leping katkestada kooskõlas käesoleva lepingu punktiga 6.3., makstes vastava lepingu katkestamise tasu.

6.10. Reisija kinnitab käesolevat lepingut sõlmides, et teda on teavitatud ja et ta nõustub, et kui ta ostab pakettreisi Join Up Balticu poolt korraldatud sooduskampaania käigus, siis kehtib käesoleva lepingu lahutamatuks osaks olevate vastava kampaania sätete ja tingimustega kindlaks määratud kord pakettreisi või lepingu muutmisel ja lepingu katkestamisel. Reisija kinnitab käesolevat lepingut sõlmides, et on tutvunud vastavate sätete ja tingimustega ja et ta kohustub neid täitma.

7. Vastutus lepingu täitmise eest ja vääramatu jõud

7.1. Lepingupooled täidavad käesolevat lepingut ja vastutavad selle täitmise eest vastavalt kehtivale seadusele, kui reisija ostab pakettreisi teenuse.

7.2. Join Up Baltic vastutab reisija ees oma käesolevast lepingust tulenevate kohustuste täitmise eest. Reisija peab esitama kõik pakettreisi teenuse osutamise protsessiga seotud teated, taotlused ja pretensioonid Join Up Balticule.

7.3. Kui mõnda reisiteenustest ei osutata lepingu kohaselt, siis hoiab Join Up Baltic ära mittevastavuse, välja arvatud juhul, kui see on võimatu või kui see põhjustaks ebaproportsionaalseid kulusid, arvestades mittevastavuse ulatuse ja vastava reisiteenuse väärtusega.

7.4. Kui Join Up Balticul ei õnnestu vältida mittevastavust vastavalt käesoleva lepingu punktile 7.3., siis on reisijal õigus hinna vähendamisele või erijuhul kompensatsioonile lepingus ja valitsuse määruse nr 380 peatükis 7.2. kirjeldatud korras, välja arvatud lepingu punktis 7.5. täpsustatud juhtudel.

7.5. Join Up Baltic ja isikud, kelle teenuseid Join Up Baltic kasutab pakettreisi teenuse osutamiseks, ei vastuta reisija ees käesoleva lepingu täitmise eest, kui lepingut ei täideta või kui mittevastavus esineb reisija süül.

7.6. Lepingu punktile 4.1. viidates kuuluvad vältimatute ja erakordsete asjaolude hulka liikumisvabaduse piirang, piiride sulgemine, sõda, terrorism, tõsise haiguse puhangud, looduskatastroofid jne ja muud sündmused, mis ei ole toimunud lepingupoolte või mõne nende kontrolli all oleva kolmanda isiku süül või tegevuse tulemusel, lepingu täitmist võimatuks muutvad sündmused ja sündmused, mida käesoleva lepingu sõlmimise ajal ei olnud võimalik ette näha ning mida ei õnnestunud vältida ja mille tagajärgi ei õnnestunud ületada.

7.7. Lepingupooled toimivad vältimatute ja erakordsete asjaolude korral kooskõlas käesoleva lepingu ja regulatiivsete seaduste nõuetega ja ka hea usu ja õiglase äripraktika põhimõtteid järgides.

8.Kindlustus ja terviseprobleemid

8.1. Join Up Baltic peab hoolitsema, et tal on olemas kindlustuskaitse kindlustuse kapitaliühinguga „BALTA” (aadress: Raunas 10, Riia, Läti, LV-1039) ja AAS BTA Baltic Insurancy Company (aadress Sporta 11, Riga, Latvia, LV-1013) sõlmitud kehtiva kindlustuslepingu kujul, mis on reisijate tehtud maksete hüvitamise tagatiseks, kui reisikorraldaja ei peaks suutma täita kõiki või mingit osa oma kohustustest ja osutada asjakohaseid teenuseid reisikorraldaja maksejõuetuse korral.

8.2. Reisija kohustub ise sõlmima endale ja teenuse saajatele reisi-, elu- ja tervisekindlustuse lepingud, kaasa arvatud kindlustuse, mis tagab reisijale õnnetuse korral hädaabi osutamise, pakettreisi lepingu katkestamise kulude katmise ja ka nende kulude katmise, mis on seotud reisija kodumaale tagasi toimetamisega reisiteenuse osutamise ajal. Reisijal ja/või teenuse saajatel on võimalik kindlustada ennast nakatumise ja/või haigestumise riski vastu (k.a koroonaviiruse haigus COVID-19 jm). Kui reisija keeldub ennast kindlustamast, siis võtab ta endale kogu vastutuse kindlustamata jätmise tagajärgede eest.

8.3. Info ostetud pakettreisiga reisides vajaliku vaktsineerimise kohta on saadaval Maailma Terviseorganisatsiooni veebisaidilt (www.who.int), Terviseamet (https://www.terviseamet.ee/et) ja muudest pädevatest tervishoiuasutustest. Join Up Baltic ei ole vastutav, kui reisija ei ole nõuetekohaselt vaktsineeritud või vajab reisimise ajal muul põhjusel arstiabi.

8.4. Join Up Baltic ei vastuta reisijale ja/või teenuse saajale seoses ükskõik millise haiguse ja/või nakkusega (k.a koroonaviiruse haigus COVID-19 ja muud nakkused) osaks saava kahju eest ega nende ravi ja/või rehabilitatsiooni eest seoses eespool nimetatud haiguste ja nakkustega.

9.Vaidluste lahendamine

9.1. Reisija teatab vajaduse korral juhtumi asjaoludega arvestades ilma põhjendamatu viivituseta Join Up Balticule tema poolt pakettreisi ajal kogetud vastavuse puudumisest. Reisija peab kõigist pakettreisil kogetud probleemidest teatama koha peal Join Up Balticu esindajale või reisijuhile.

9.2.Kui vaidlust ei õnnestu läbirääkimiste teel lahendada, siis peab reisija esitama kirjaliku kaebuse, mis tuleb koostada kahes eksemplaris. Join Up Balticu esindaja või reisijuht allkirjastab kahes eksemplaris koostatud kaebuse mõlemad koopiad, millest üks eksemplar jääb reisijale ja teine Join Up Balticu esindajale või reisijuhile. Kui konflikti ei õnnestu koha peal lahendada, siis tuleb esitada kirjalik kaebus Join Up Balticu kontorisse Tallinnas meiliaadress: kaebus@joinup.ee) võimalikult kiiresti pärast ostetud pakettreisi lõppu, ent vastavalt Eesti Vabariigi Tarbijakaitse seaduse § 24 nõuetele mitte hiljem kui kahe kuu jooksul alates päevast, kui reisija avastas pakettreisi mittevastavuse lepingu tingimustele.

Lisateavet Join Up Balticu kaudu reisija pretensiooni esitamise ja käsitlemise korra kohta leiate siit: .

Join Up Baltic annab Reisijale kirjaliku vastuse 15 päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamise päevast.

9.3. Kui Join Up Baltic keeldub reisija kaebust rahuldamast või kui reisija ei ole rahul talle Join Up Balticu poolt pakutud lahendusega, siis on reisijal õigus pöörduda:

1) tarbija õiguste kaitse keskusesse abi saamiseks vaidluse lahendamisel. Tarbija õiguste kaitse keskuse kontaktandmed: Brivibas 55, Riia, Läti, LV-1010, meiliaadress: pasts@ptac.gov.lv; telefon konsulteerimiseks: 65452554.

2) tarbijavaidluste lahendamise komisjoni, kui tarbijale tarbija õiguste kaitse keskuses vaidluse lahendamisel osutatud abi ei taganud tulemust.

3) kohtusse.

9.4. Reisija saab kasutada ka vaidluste lahendamise platvormi internetis vastavalt EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUSELE (EL) nr 524/2013, 21. mai 2013, tarbijavaidluste internetipõhise lahendamise kohta, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2006/2004 ja direktiivi 2009/22/EÜ (tarbijavaidluste internetipõhise lahendamise määrus). Nimetatud platvorm asub järgmisel aadressil: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=EN.

9.5. Kõik käesolevast lepingust tulenevad ja sellega seotud vaidlused ja lahkarvamused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui lahkarvamust või vaidlust ei õnnestu läbirääkimiste teel lahendada, siis pöördub huvitatud lepingupool sellega kohtusse asja läbi vaatamiseks Eesti Vabariigi kehtivate seadustega sätestatud korras.

10.Muud tingimused

10.1. Ilmaoludest sõltuvalt ei pruugi kuurortides ja hotellides hooaja alguses (märtsist maini) ja lõpus (oktoobris ja novembris) olla osad teenused reisijatele kasutatavad sellistel hotellialadel nagu välibasseinid, välirestoranid, baarid, kohvikud, veepargid, puhkusetegevused jne. Hotellid panevad omal äranägemisel ise paika oma teenuste osutamise ajagraafiku. Hotelli administratsioonile jääb õigus muuta hooaja algus- ja lõpukuupäeva ja tasuliste/tasuta teenuste hulka.

10.2. Reisija kinnitab käesolevat lepingut sõlmides, et mõistab, et Join Up Balticu poolt antud info hotelli kategooria kohta veebisaidil/lepingus põhineb ainult vastava hotelli administratsiooni poolt teatavaks tehtud hotelli liigitusel. See on hotelli subjektiivne hinnang, mis põhineb asukohamaa spetsiifikal, hotelli asukohal ja suurusel ning hotellis osutatavate teenuste kvaliteedil ja kvantiteedil.

10.3. Reisija kinnitab käesolevat lepingut sõlmides, et ta on teadlik:

10.3.1. et reisija vastutab ainuisikuliselt selle eest, et ta ise ja teenuse saajad täidavad pakettreisi sihtkohas turvanõudeid ja/või kõiki kohalike asutuste ja/või hotelli administratsiooni poolt teatavaks tehtud nõudeid ning sihtriigis reisija/teenuse saaja elukoha poolt teatavaks tehtud nõudeid (juhiseid, sanitaarnõudeid jne), mida on vaja järgida nakkuste (k.a koroonaviiruse haiguse COVID-19 ja muude nakkuste) ja/või haiguste leviku ja muude tervise ja turvalisusega seotud ohtude vältimiseks.

10.3.2. võimalusest, et reisija ja/või teenuse saajad sõlmivad vabatahtliku kindlustuse eespool nimetatud nakkuste ja/või haiguste esinemise riski vastu.

10.3.3. et Join Up Baltic ei vastuta reisijale ja/või teenuse saajale seoses ükskõik millise haiguse ja/või nakkusega (k.a koroonaviiruse haigus COVID-19 ja muud nakkused) osaks saava kahju eest ega nende ravi ja/või rehabilitatsiooni eest seoses eespool nimetatud haiguste ja nakkustega.

10.4. Reisija kinnitab, et teda on teavitatud ja et ta nõustub, et kui ta ostab sellise pakettreisi teenuse, mis ei sisalda lendu, või ainult majutusteenuse (hotellitoa) ilma pakettreisi teenust ostmata, siis kehtivad lepingu täitmise suhtes lepingu need tingimused, mis kehtivad regulaarlennuga teenindatavate pakettreiside suhtes ja et sellise reisiteenuse eest tasumise suhtes võivad kohalduda reisiteenuse eest tasumise reeglite eritingimused, mis tehakse reisijale enne lepingu sõlmimist teatavaks.

10.5. Reisija kinnitab, et teda on teavitatud ja et ta nõustub, et kui ta ostab reisiteenusena ainult lennupileti (ilma pakettreisi teenust ostmata), siis tuleb tasuda broneerimisel 100% lennupiletite hinnast nii tšarter- kui regulaarlendude puhul. Tšarterlendudele ostetud lennupileteid ei saa pärast makse tegemist tühistada (tühistamistasu võrdub 100%-ga lennupileti hinnast). Regulaarlendudele ostetud lennupiletite makse tegemise järgse tühistamise suhtes kehtivad lennupileti reeglid. Lennupiletit võidakse muuta alles pärast reisija individuaalse palvega arvestamist (olenevalt kehtivatest lennupileti reeglitest võib olla võimalik lennupiletit muuta eritasu eest, ent selle muutmine võib ka olla võimatu).

11. Isikuandmete töötlemine

11.1. Join Up Baltic on reisija isikuandmete vastutav töötleja. Join Up Balticul on õigus töödelda reisija isikuandmeid kooskõlas isikuandmete töötlemise seaduse ja isikuandmete kaitse üldmäärusega. Pakettreisi ostmisega nõustub Reisija, et Join Up Baltic võib avaldada ja edastada andmesubjekti isikuandmeid kolmandatele isikutele väljaspool EL-i, keda Join Up Baltic on andmesubjekti tellitud teenuste rakendamiseks ja haldamiseks kaasanud. Isikuandmete töötlemise eesmärgid on: lepingu täitmine, mille pooleks on andmesubjekt; turismi ja/või sellega seotud teenuse osutamine andmesubjektile; muude vastutava töötleja kohustuste täitmine (riigiasutuste ja õigusaktide nõuete täitmine; riigipiiri ületamise nõuete täitmine, riigiasutuste juhiste täitmine; turistidele ja reisijatele teabe andmist nõudvate õigusaktide täitmine) Leiate täpsemat infot isikuandmete töötlemise kohta Join Up Balticus järgmiselt aadressilt: https://joinup.ee/et/privacy-policy#personal-data.

11.2. Kui reisija annab vabatahtliku nõusoleku, siis võidakse tema isikuandmeid töödelda ka muudel eesmärkidel, sh otseturundus, mis on vastavas nõusolekus nimetatud

11.3. Reisijal on õigus tutvuda oma Join Up Balticu poolt töödeldavate ja säilitatavate isikuandmetega ja vajaduse korral õigus nende parandamisele vastavalt isikuandmete töötlemise seaduse sätetele.

11.4. . Reisijal on õigus võtta igal ajal tagasi oma isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek. Kui selle tulemusel ei saa käesolevat lepingut täita, siis peetakse seda reisijapoolseks käesoleva lepingu katkestamiseks kooskõlas käesoleva lepingu punktiga 6.3. Juhul, kui Reisija võtab isikuandmete töötlemise nõusoleku tagasi ja Join Up Balticul puudub õiguslik alus reisija andmete töötlemise jätkamiseks, lõpetab Join Up Baltic Reisija isikuandmete töötlemise. Kui Join Up Balticul on õiguslik alus reisija andmete edasiseks töötlemiseks, on Join Up Balticul õigus jätkata isikuandmete töötlemist õigusaktides sätestatud piirides

11.5. Reisija saab oma eespool nimetatud õigusi teostada, võttes Join Up Balticuga ühendust ühel järgmistest viisidest: saates meili aadressile riga@joinup.lv, helistades telefonile +371 67470002 või külastades Join Up Balticu kontorit aadressil Vienibas gatve 109, Riia, Läti, LV-1058.

11.6. Reisija nõusolek või keeldumine seoses tema isikuandmete töötlemisega ajakohase info ja Join Up Balticu muude pakkumiste saamise eesmärgil. Olen nõus, et Join Up Baltic töötleb minu isikuandmeid (ees- ja perekonnanimi, sünnikuupäev, telefon ja meiliaadress) ja et neid võidakse kasutada ajakohase info ja Join Up Balticu pakkumiste edastamiseks.

Olen nõus _____________

(allkiri)

Ei ole nõus _____________

(allkiri)

11.7. Teil on õigus igal ajal võtta tagasi oma Lepingu p. 11.6 antud nõusolek.. Join Up Baltic ei töötle sel juhul enam teie isikuandmeid edasi info edasise edastamise eesmärgil.

12.Lepingu jõustumine

12.1. Leping sõlmitakse kahes eksemplaris, üks Join Up Balticule või agendile ja teine reisijale. Mõlemal eksemplaril on võrdne õigusjõud.

12.2. Leping jõustub siis, kui lepingupooled selle allkirjastavad, ent kui leping sõlmitakse elektroonilisi sidevahendeid kasutades ilma, et lepingupooled näost näkku kohtuks, siis peetakse leping sõlmituks alates hetkest, kui lepingupooltel on olnud võimalik tutvuda selle tingimustega ja kinnitada nendega nõustumine.

12.3. Leping kehtib nii kaua, kuni lepingupooled on täielikult täitnud kõik oma lepingust tulenevad kohustused.

Join Up Balticu/agendi esindaja _____________

(allkiri)

Reisija _____________

(allkiri)